Kushtet e perdorimit te faqes www.numernje.com

Hyrje. Miresevini ne www.numernje.com (NumerNje). Ne keto kushte perdorimi jane treguar normat qe rregullojne sherbimet e ofruara nga Numernje.com. Keto rregulla jane azhornuar me 28-09-2008. Shfrytezimi i sherbimeve te NumerNje. Impenjohesh te publikosh njoftimin tend ne kategorine me te duhur ne faqen tone dhe te mos beni aktivitetet e meposhtme:
* dhunimi i ligjeve ne fuqi ose rregullat tona mbi permbajtje te ndaluara,
* publikimi i njoftimeve te informacioneve fallso apo te gabuara,
* publikimi i njoftimeve ne dhunim te te drejtave te pronesise intelektuale te te treteve,
* shfrytezimi i sherbimit te ofruar mbi NumerNje per dergimin e spamming.
* mos shperndarja e viruseve informatike ose i teknologjive te tjera ne gjendje per te demtuar NumerNje ose perdoruesit e NumerNje;
* mos permbushja e ndonje veprimi qe mund te shkaktoje nje mbingarkese te pajustifikueshme ne infrastukturat tona teknologjike dhe ne faqen tone,
* kopjimi, riprodhimi, ndryshimi, modifikimi ose shperndarja e permbajtjeve te publikuara nga hedhesit pa miratimin e tyre te shprehur,
* mbledhja e informacionit personal te perdoruesve te tjere, duke perfshire adresen e tyre te emailit, pa miratimin e tyre,
* marrja e masave te sakta per te limituar aksesin e NumerNje.

Dhunime te kushteve te perdorimit. Te ftojme te perdoresh sistemin e sinjalizimit per te na komunikuar probleme eventuale ose permbajtje te demshme per ty; sebashku do te impenjohemi qe ta bejme sistemin tone te funksionoje ne menyre korrekte. Kemi te drejten te kufizojme ose te evitojme sherbimet tona, te heqim nje permbajtje te kapur nga ne ose te adoptojme te gjitha masat teknike ose ligjore per te perjashtuar nga siti jone nje perdorues, qe ka patur nje sjellje te kundert me rregullat tona dhe/ose me keto kushte perdorimi. Ne cdo rast, NumerNje, eshte nje furnitor i sherbimeve te pritjes dhe nuk mund te jete pergjegjes per nje perdorim te paautorizuar ose te paligjshem te sherbimeve te tij nga ana e perdoruesve.

Brendsia e NumerNje. Brendite/permbajtjet e publikuara tek NumerNje jane pronesi e perdoruesve. Duhet te impenjohesh te mos kopjosh apo modifikosh NumerNje, duke perfshire permbajtjet e publikuara nga perdoruesit, dhe shenjat dalluese prone e jona. Duke aprovuar keto kushte perdorimi, na autorizon te publikojme informacionet e dhena nga ti dhe na jep nje license te parevokueshme shfrytezimi, me titull/pronesi te lire dhe te transferueshem, te te drejtave te autorit, te te drejtave te tjera te pronesise intelektuale si dhe te se drejtes se imazhit ne lidhje me permbajtjen e publikuar nga ti dhe me informacionet tua personale. Kjo license eshte e nevojshme per te pritur dhe per ti dhene vizibilitet permbajtjes se publikuar nga ti. Nese mendon se nje e drejte e pronesise intelektuale eshte dhunuar nga nje perdorues tjeter, te ftojme te sinjalizosh NumerNje. Sinjali yt do te verifikohet. Kemi te drejten te heqim nje permbajtje nese kemi dyshimin ligjitim qe mund te ekzistoje nje dhunim i ketyre kushteve te perdorimit, te rregullave tona dhe/ose te te drejtave te pronesise intelektuale te te treteve.

Mbrojtja e pronesise intelektuale.
Ne NumerNje publikohen lajmerime te shumta ne kategori te ndryshme. pjeset qe kane aftesi, ne vecanti, pronaret e copyright, te drejtat e pronesise e nje marke tregtare apo te drejta te tjera, mund te sinjalizojne propozimet qe mund te jene te demshme per te drejtat e tyre, gjithashtu te percjellin nje kerkese te heqjes se tyre. Nese nje perfaqeses ligjor e pales se interesuar na dergon nje sinjalizim duke ndjekur proceduren korrekte, produktet qe shkelin te drejtat e pronesise intelektuale do te hiqen nga NumerNje.

Sinjalizimi i nje shkeljeje.
Per tu bere pjese e programit per Njoftimet e shkeljeve mjafton te dergohet nje fax tek NumerNje. Mund te perdoret ky fax, i nenshkruar, per te sinjalizuar njoftimet qe mund te jene te demshem per te drejtat e pronesise.
Informacionat e kerkuara ne formularin e derguar me fax, kane si qellim te verifikohet qe pala qe dergon sinjalizimin korrespondon me palen e interesuar apo me nje perfaqesues te tij ligjor. Keto informacione i lejojne gjithashtu NumerNje te identifikojne njoftimet qe mund te hiqen. Pasi te kemi marre formularin e plotesuar, do te mund te dergosh sinjalizime te tjera nepermjet email-it.
Per cfare do lloj pyetje tjeter, vizituesit dhe reklamuesit mund te kontaktojne me NumerNje duke perdorur modulin e kontaktit.

Kufizimet e pergjegjesise.
NumerNje nuk ka asnje kontroll apo pergjegjesi persa i perket cilesise, sigurise, vertetsine e permbajtjeve te publikuara ne sit dhe per sherbimet e tij, qe mund te kondicionohet nga faktore qe jane jashte kontrollit te tij. NumerNje nuk eshte ne asnje menyre pergjegjes per humbjet ekonomike, per deme te drejperdrejta apo indirekte, edhe per imazhin, qe mund te kene ndodhur nga perdoruesit apo nga te trete si konsekuence e perdorimit te siti-t apo te sherbimeve te tija.

Te ndryshme:
Keto kushte perdorimi, faqet e web-it dhe rregullat e NumerNje te permendura me lart, perfaqesojne marreveshjen totale me NumerNje, cfaredo kundershtimi apo modifikimi duhet te behet me shkrim dhe e nenshkruar nga ti dhe nga NumerNje.

NumerNje, mund te modifikoje ne cdo moment permbajtjen e kushteve te perdorimit prezente, duke perfshire modifikimet e mundshme te rregullave mbi tarifat dhe kredite e tjera, duke publikuar versionin e ri ne sitin e tij. Kushtet e reja dhe termat e reja do te jene efikase ne menyre automatike pasi te kene kaluar 15 (pesembedhjete) dite nga data e publikimit te azhurnimit.