INFORMIM MBI INTIMITETIN!

Informimi mbi privacy-n pershkruan cilat te dhena personale ne mbledhim, qellimin dhe menyren e trajtimit per te cilen jane te destinuar dhe permasat e sigurise te perdorura per sigurine e tyre. Te dhenat tuaja personale jane te permbledhura dhe te trajtuara me qellim qe ti lejojne Numernje.com. te pasqyroje sherbimet e tija sek siti www.numernje.com (NumerNje)

Te dhenat qe mbledhim. Informacionet personale dhe permbajtja e tyre te publikuara nga ti tek NumerNje, jane te lira per te gjithe. Te dhenat tuaja personale do te ruhen nga server-t tone qe gjenden ne territorin e shteteve te Bashkuara. Per kete qellim ne momentin qe komunikon te dhenat tuaja personale per arsyet qe lidhen me perdorimin e sherbimit tone, lejon transferimin dhe ruajtjen e tyre ne server-t tane.

Te dhenat personale qe mbledh NumerNje eshte krijuar per te mundesuar sherbimet e veta online, qe jane:
• Adresa e-mail, informacionet e kontaktit dhe ( sipas sherbimit te perdorur), ato te nevojshme per pagimin e tarifave;
• Te dhenat lidhur me hyrjen ne sit, statistikat e faqeve te vizituara, trafiku ne hyrje dhe ne dalje nga siti.

Si trajtojme te dhenat tuaja. . Te dhenat tuaja personale do te mblidhen dhe do te perdoren per keto qellime si vijojne:
• Ti mundesoje perdoruesit sherbimet tona;
• Te zgjidhe problemet, te siguroje pagesat e tarifave dhe te zgjidhe problemet teknike;
• Te nxise sigurine ne aktivitetet e shitblerjes dhe te beje te mundur respektimin e rregullave tona;
• Te individualizoje navigimin e siti-t, te krijoje nje ide mbi interesin tend dhe te furnizoje informacione mbi sherbimet e NumerNje dhe te perdorimit me te mire nga ti te siti-t;
• Te furnizoje informacione tregtare edhe promovime;

Fusha e komunikimit te te dhenave tuaja personale. . Numernje.com, nuk do te dorezoje per asnje arsye informacionet personale te perdoruesve te tij per shkaqe tregtare pa nje aprovimin e tyre te qarte. Numernje.com, ka te drejten e komunikimit te informacioneve per te permbushur detyrimet ligjore, per te respektuar Rregulloren e siti-t, per tu pergjigjur reklamave mbi njoftimet apo mbi permbajtje te shkeljeve te te drejtave te te treteve dhe per te mbrojtur te drejtat dhe interesat e te treteve.

Informacionet lidhur me perdoruesit e tjere. . Angazhohesh per te perdorur informacionet personale te perdoruesve te tjere tek NumerNje vetem per tu pergjigjur nje njoftimi specifik, per te mos derguar komunikime tregtare te pa permendura apo te mbledhe informacione personale pa aprovimin e qarte te te interesuarit.

Hyrje, kontroll dhe modifikim te te dhenave tuaja personale. . Mund te hysh, te modifikosh apo te fshish te dhenat tuaja personale duke rishikuar njoftimin tend apo permbajtjen e e publikuar tek NumerNje.
NumeNje, ka te drejten te anetaresoje kete ekses per pagesen e nje shume me titull kompensimi ne permasat dhe ne kushtet e parashikuara nga ligja. NumerNje, mund te fshije informacionet tuaja personale, kur ruajtja e tyre mos te jete me e nevojshme per qellimet qe lidhen e furnizimin e sherbimeve te veta apo nese nuk eshte me e kerkuar nga ligja. Te dhenat tuaja personale do te ruhen ne linje me ate qe parashikon ligja me qellim qe te zgjidhe probleme, te respektoje rregulloren tone dhe te mos i lejoje perdoruesve te tjere qe jane pezull qe te regjistrohen edhe nje here.

Permasa sigurie. . NumerNje. perdore permasa sigurie te pershtatshme, lidhur me gjendjen teknike , per te ruajtur informacione personale per hyrje te paautorizuara dhe shkelje. Ne limitet e parashikuara nga ligja, NumerNje., nuk eshte ne asnje menyre pergjegjes per humbjet ekonomike, per demet e mundshme te drejtperdrejta dhe jo te drejtperdrejta te pesuara nga perdoruesit apo nga te trete si pasoje e perdorimit te siti-t apo te sherbimeve te tija.

Te ndryshme. . Numernje.com do te mund te modifikoje ne cdo moment permbajtjen e informacionit prezent mbi privacy-n, duke publikuar versionin e ri tek siti i tij. Kushtet dhe kufizimet e reja do te jene efikase automatikisht pasi te kene kaluar 15 (pesembedhjete) dite nga data e publikimit te azhornimit tek Hapesira e njoftimeve te siti-t apo ne momentin qe perdoruesi do te perdore sherbimet tona, si rrjedhim i ciles ndodhi do te verifikohet me pare. Ne rastin kur NumerNje. apo Shoqeri te tjera do te perfshihen ne procedimin e bashkimit apo blerjes, NumerNje., ka te drejten qe te komunikoje informacionet e tua personale tek nje shoqeri tjeter.